BOLOD.MN - Мэдээллийн нэгдсэн сан


» Үндсэн сайт / Desktop хувилбар /
Сүүлийн үеийн 100 мэдээ

Шүүхийн бие даасан, хараат бус байдлыг ингэж нэмэгдүүлэхээр төлөвлөжээ

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт ирэх тавдугаар сарын 25-наас хэрэгжиж эхэлнэ. 


Энэхүү өөрчлөлтөд шүүх засаглалын бие даасан, хараат бус байдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор гурван заалт оруулсан. Одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж буй Үндсэн хуулийн шүүх засаглалтай холбоотой хоёр заалтыг өөрчилсөн бол нэг заалтыг нэмж оруулсан юм. Үндсэн хуульд орсон өөрчлөлтийн дагуу Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах ёстой. Уг хуулийн төслийг Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөд нийцүүлэн боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг төслөө боловсруулж дуусжээ.

Үндсэн хуульд шүүх засаглалтай холбоотой ямар өөрчлөлт орсон, түүний дагуу Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг танилцуулъя.

Сүүлийн таван жил улс төрийн намд удирдах алба хашсан хүнийг ШЕЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэхгүй

Өмнөх хувилбар: Үндсэн хуулийн 49.5. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно.

Шинэ хувилбар: Үндсэн хуулийн 49.5. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн тавыг шүүгчид дотроосоо сонгож, бусад таван гишүүнийг нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж томилно. Тэдгээр нь дөрвөн жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа ажиллах бөгөөд Зөвлөлийн даргыг гишүүд дотроосоо сонгоно. Шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахтай холбоотой Зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг Улсын дээд шүүхэд танилцуулна. Зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүнд тавигдах шаардлага, томилох журмыг хуулиар тогтооно.

Энэхүү өөрчлөлтийн дагуу Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн төслийг боловсруулахдаа Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн гуравны хоёр нь бүрдсэнээр бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхээр тусгажээ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд ажиллах шүүгч гишүүдэд нь шүүгчээр таваас доошгүй жил ажилласан, сахилгын шийтгэл хүлээж байгаагүй гэсэн шаардлага тавих юм байна. Харин бусад гишүүний тухайд хууль зүйн өндөр мэргэшилтэй, мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан, сүүлийн таван жилийн хугацаанд улс төрийн намд удирдах албан тушаал хашиж байгаагүй, эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаагүй гэсэн шаардлага тавигдах аж.

Шүүгчээр 10-аас дээш ажил ажилласан хүнийг Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчээр томилно

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь шүүгчдийг сонгон шалгаруулах үүрэгтэй байгууллага. Тус байгууллагаас шүүгчдийг сонгон шалгаруулахдаа ямар шаардлага тавихыг Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн төсөлд тодорхой тусгажээ. Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг хэлэлцэх үед шүүгчээр томилогдох хүмүүст насны босго тавих санал гарч байсан “Мэргэшсэн байдалд нь өндөр шалгуур тавих нь зөв. Тиймээс насны босго тавих шаардлагагүй” гэж үзсэн юм. Үүнийхээ дагуу шат шатны шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчдэд тавих шаардлагыг дараах байдлаар нэмэгдүүлжээ.

Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигч анхан шатны шүүхийн шүүгчээр зургаагаас дээс жил, хяналтын шатны шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигч анхан шатны шүүхийн шүүгчээр 10, эсвэл давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчээр таваас доошгүй жил ажилласан байх шаардлага тавихаар болсон байна. Мөн хяналтын шатны шүүгчид нэр дэвшигчид өмгөөлөгч, прокуророор 10-аас доошгүй жил ажилласан байх одоогийн шаардлагыг хэвээр үлдээжээ. Ерөнхий шүүгчийн тухайд анхан болон давж заалдах шатны ерөнхий шүүгч тухайн шатныхаа шүүхэд таваас доошгүй ажил ажилласан байх бол Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч шүүгчээр 10-аас дээж жил ажилласан байх шаардлагатай хэмээн тусгасан байна. Улсын дээд шүүхээс бусад шатны шүүхийн ерөнхий шүүгчдийг тухайн шатны шүүхийн шүүгчдийн зөвлөлөөс гурван жилийн хугацаатай сонгож, нэг удаа улираан сонгож болох ажээ.

Шүүгчийн туслахаар эрх зүйч мэргэжилтэй, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан хүн ажиллана. Шүүгчийн туслахаар гурваас доошгүй жил ажилласан бол анхан шатны шүүхийн шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад оролцох эрхтэй болно хэмээн заажээ.

ҮАБЗ-ийн зөвлөмж гарсан тохиолдолд шүүгчид хариуцлага тооцох заалтыг хасжээ

Үндсэн хуулийн +49.6 (шинээр нэмсэн заалт). Хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу шүүгчийг албан тушаалаас нь түдгэлзүүлэх, огцруулах болон сахилгын бусад шийтгэл ногдуулах чиг үүрэг бүхий Шүүхийн сахилгын хороо ажиллах бөгөөд түүний бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүнд тавигдах шаардлага, томилох журмыг хуулиар тогтооно.

Үндсэн хуульд оруулсан энэхүү заалтын дагуу Шүүхийн сахилгын хороо хэмээх байгууллага шинээр байгуулагдах ёстой. Энэхүү байгууллага нь улсын хэмжээг нэг байх юм. Өөрөөр хэлбэл, орон нутагт салбаргүй ажиллана гэсэн үг. Сахилгын хороо нь есөн гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд Шүүгчдийн зөвлөл тав, УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хороо хоёр, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хоёр хүнийг сонгож, томилно. Дээрх гурван субъект тус бүрийн сонгож томилсон гишүүний нэг нь орон тооных, бусад нь орон тооны бус байх юм.

Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүнд нэр дэвшигчдэд хууль зүйн өндөр мэргэшилтэй, шүүн таслах ажиллагааны туршлагатай, мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан шүүгч, хуульч гэсэн шаардлага тавихаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд тусгажээ. Тэдний бүрэн эрхийн хугацаа нь дөрвөн жил байх бөгөөд нэг удаа улираан сонгож болох юм.

Шүүгчид сахилгын шийтгэл ногдуулахдаа зургаан сар хүртэлх хугацаанд цалингийнх нь 30 хүртэлх хувиар торгох шийтгэлийг хассан байна. Харин тодорхой хугацаанд шүүгчийн ёс зүйн сургалтад хамрагдахыг даалгах, зэрэг дэвийг нь зургаан сараас нэг жилийн хугацаанд бууруулах шийтгэлийг нэмж тусгажээ.

Шүүгчийн бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх үндэслэлээс ҮБАЗ-ийн зөвлөмж гарсан гэдэг үндэслэлийг хасжээ. Өөрөөр хэлбэл, өнгөрсөн жил ҮАБЗ-ийн санал санаачилгаар бий болгосон энэхүү зохицуулалтыг цаашид ашиглахгүй байх нь зүйтэй гэж үзсэн байна.

Огцорсон, тэтгэвэртээ гарсан шүүгч өмгөөлөгчөөр ажиллахыг хориглоно

Мөн шүүгч гурван сараас дээш хугацаагаар эмчилгээ хийлгэх, зургаан сараас дээш хугацаагаар суралцах, эрдэм шинжилгээний ажил хийхээр болсон тохиолдолд бүрэн эрхийг түдгэлзүүлдэг байсныг больжээ. Энэ тохиолдолд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс шүүгчид чөлөө олгох юм байна.

Шүүгч өөрийн хүсэлтээр албан тушаалаасаа чөлөөлөгдсөн тохиолдолд түүнээс хойш хоёр жилийн хугацаанд өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглохоор хуулийн төсөлдөө тусгажээ. Мөн шүүгч албан тушаалаасаа огцорсон, эсвэл тэтгэвэртээ гарсан тохиолдолд өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглох юм байна.

Өмнөх хувилбар: Үндсэн хуулийн 48.1. Шүүхийн үндсэн тогтолцоо Улсын дээд шүүх, аймаг, нийслэлийн шүүх, сум буюу сум дундын, дүүргийн шүүхээс бүрдэх бөгөөд эрүү, иргэн, захиргааны зэрэг шүүн таслах ажлын төрлөөр шүүхийг дагнан байгуулж болно. Дагнасан шүүхийн үйл ажиллагаа, шийдвэр нь Улсын дээд шүүхийн хяналтаас гадуур байж үл болно.

Шинэ хувилбар: Үндсэн хуулийн 48.1. Шүүхийн үндсэн тогтолцоо Улсын дээд шүүх, аймаг, нийслэлийн шүүх, сум буюу сум дундын, дүүргийн шүүхээс бүрдэх бөгөөд шүүхийг тойргийн зарчмаар байгуулж болно. Шүүхийг эрүү, иргэн, захиргааны зэрэг шүүн таслах ажлын төрлөөр дагнан байгуулж болно. Дагнасан шүүхийн үйл ажиллагаа, шийдвэр нь Улсын дээд шүүхийн хяналтаас гадуур байж үл болно.

Энэхүү өөрчлөлтийн дагуу шүүхийг тойргийн зарчмаар байгуулж болно. Тойргийн зарчмаар байгуулахгүй ч байсан болно гэсэн үг. Гэхдээ Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн төслийг боловсруулахдаа шүүхийг тойргийн зарчмаар байгуулсан тохиолдолд шүүгчдийг хэрхэн томилж ажиллах тухай заажээ. Аль нэг шүүхийг татан буулгасан, өөрчлөн зохион байгуулсан тохиолдолд Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүгчийн өөрийнх нь саналыг үндэслэн орон тоо дутуу байгаа адил шатны шүүхэд шилжүүлэн ажиллуулахаар тусгасан байна. Харин адил шатны шүүхэд нь орон тоо байхгүй тохиолдолд доод шатны шүүхэд нь шилжүүлэх томилуулах ажээ. Мөн шүүхийг татан буулгасан, өөрчлөн зохион байгуулсантай холбоотойгоор шүүгчийг өөр шүүхэд шилжүүлэн томилохоос Ерөнхийлөгч татгалзах эрхгүй байхаар заасан байна.

С.Шийлэгтөмөр

ЕАGLE.MN

Шүүхийн бие даасан, хараат бус байдлыг ингэж нэмэгдүүлэхээр төлөвлөжээ
Бусад мэдээ ▼

1
06-06
Тусгай үүргийн онгоцоор эх орондоо ирэх иргэдийн анхааралд

2
06-06
Трампын жин нэмэгдсэн ч эмч нар “цоо эрүүл” гэж дүгнэжээ

3
06-06
Нью-Йоркт жагсагчидтай зүй бусаар харьцсан цагдаа нарыг ажлаас нь халжээ

4
06-06
Налайх дүүрэгт “Хөгжлийн үүд” залуусын хотхон байгуулагдана

5
06-06
Нэр дэвшигчдийн хөрөнгө хаашаа алга болчив?

6
06-06
М.Нарантуяа: Ингэлээ гээд юу ч өөрчлөгдөхгүй, давхиж очоод скочоор наачихлаа

7
06-06
Өр зээлэндээ баригдсан АПУ-гийн өв залгамжлагч Б.Ганхөлөгийн ХОМ-ыг АТГ шалгах уу

8
06-06
Өнгөрсөн өдөр Нью Йорк хотод 300 орчим хүн баривчлагджээ

9
06-06
Нэр дэвшигч Б.Баярмагнайг Баянзүрхчүүд дэмжихээ илэрхийлж, хүсэлтээ уламжилж байна

10
06-06
Дархан-Уул аймгийн АН-ынхан дуу дуулуулж, хууль зөрчлөө

11
06-06
Хулгайд гаршсан хүмүүс хэзээ ч болихгүй

12
06-06
Э.Бат-Үүл У.Хүрэлсүхийг мэтгэлцээнд дууджээ

13
06-06
Цeмeнт ачиж явсан ачааны автомашин осол гаргажээ

14
06-06
УИХ-ын гишүүн Б.Бат-Эрдэнийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг

15
06-06
Жорж Флойд коронавирусээр халдварласан байжээ

16
06-06
МАН-аас Баянгол дүүрэгт нэр дэвшигчид 15 дугаар хорооны иргэд, сонгогчидтойгоо уулзлаа

17
06-06
Зэс нь цухуйсан О.Магнай

18
06-06
МАН-аас Баянгол дүүрэгт нэр дэвшиж байгаа шударга, бүтээлч багийг дэмжихийг иргэд уриаллаа

19
06-06
УИХ-ын сонгуульд МАН-аас Баянгол дүүрэгт нэр дэвшигчид 5, 11 дүгээр хорооны иргэд, сонгогчидтой уулзлаа

20
06-06
Гадаад харилцааны сайд Монголын ЭСЯ-нд халдсан явдлыг нууцлав уу

21
06-06
Шовенизм дэлхийг хамарч эхэллээ

22
06-06
Налайхын иргэд сонгогчид МАН-аас нэр дэвшигчдийг бүрэн итгэлтэйгээр дэмжиж байна

23
06-06
Сэлэнгэчүүд 2016 оны сонгуулиар С.Баярцогтод дүнгээ тавьчихсан

24
06-06
Наро банчэн гэгээнтэн таван айлд өргөө цагаан гэр өргөлөө

25
06-05
“Гаалиас” төрсөн тэрбумтан Ш.Адьшаа хадгаламжиндаа 1,2 тэрбум төгрөгтэй

26
06-05
Сэлэнгэд нэр дэвшиж байгаа Д.Үүрийнтуяа 81 сая төгрөгөөр үнэлэгдэх гурван ширхэг ЗИЛ 130 машинтай

27
06-05
Багануурчууд МАН-аас нэр дэвшигчдийг багаар нь дэмжихээ илэрхийллээ

28
06-05
Уучлаарай бүсгүй минь, ТАСАРСАН БАЯЧУУД цаашаа шүү

29
06-05
С.Амарсайхан, Ц.Сандаг-Очир нарын сонгуулийн сурталчилгаа Налайхаас эхэллээ

30
06-05
Ардчилсан Намыг задлахад бэлэн эсэргүү “Атомууд”

31
06-05
Ц.Цэрэнпунцаг гарьд гурван тэрбумын орлоготой, хагас тэрбумын хадгаламжтай

32
06-05
Энхийг сахиулагч Монгол цэргүүдийн анхны удирдагч генерал Б.Баярмагнай

33
06-05
“Хошуу дүрэх” нь хуулиар хориотой

34
06-05
АХБ олон улсын зах зээлд анхны төгрөгийн бонд гаргалаа

35
06-05
Ашиг орлогоор тэргүүлсэн “ХЭРЭЭ” УСК юу өгүүлэв?

36
06-05
Д.Өнөрболор, Кёкүшюзан, Ч.Даваабаяр, Д.Сүндий, Б.Мөнхсоёл нарын нэр дэвшигчид тэрбумын хадгаламжтай

37
06-05
Танилц: Сүхбаатар аймгаас нэр дэвшигчдийн хом

38
06-04
Д.Сарангэрэл сайд 487 сая төгрөгийн хадгаламж, 677 сая төгрөгөөр үнэлэгдэх үл хөдлөх хөрөнгөтэй

39
06-04
10 саяас 1 тэрбумын үнэлгээтэй хурдан удмын адуутай эмэгтэй нэр дэвшигчид

40
06-04
Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга А.Гылымхан 3 машин, 2 орон сууц, 3 гражтай

41
06-04
ТЕГ санхүүгийн гэмт хэргийг шалгах шинэ зам, сувгийг нээжээ

42
06-04
Масктай сонгууль, маапаантай наадам

43
06-04
Нэр дэвшигчдийн хамгийн чинээлэг нь Б.Пунсалмаа, хамгийн бага орлоготой нь Н.Ган-Од

44
06-04
Спортыг дэмжигч генерал Б.Баярмагнай

45
06-04
Тэрбум тэрбумын хөрөнгөтэй нэр дэвшигчид төрд шургалхаар айсуй

46
06-04
Өмнөговийн сонгуулийг Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн залууc өрсөлдөгчгүй өнгөлж эхэллээ

47
06-04
Х.Тэмүүжин 180 сая төгрөгийн үнэлгээтэй Mercedes Benz, G class 500 автомашинтай

48
06-04
Ж.Ганбаатар, Д.Лүндээжанцан, Х.Ганхуяг нар Баянгол дүүргийн 7, 16 дугаар хорооны иргэд сонгогчидтой уулзлаа

49
06-04
Зарим олны танил эрхмүүдийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгээс танилцуулахад

50
06-04
Газар шорооны ажил эхлүүлэх гэж буй иргэд, аж ахуй нэгжүүдийн анхааралд

51
06-04
МАН, АН-ын дарга нарын хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг

52
06-04
Хамгийн СОДОН сонгуулийн нээлт

53
06-04
"Одоогийн байдлаар 180 нэр дэвшигчийн цахим хуудас, хаягийг бид Фэйсбүүк компанид хүргүүлсэн"

54
06-04
Умард туйлын бүсэд их хэмжээний шатахуун асгарсантай холбогдуулан Владимир Путин онц байдал зарлажээ

55
06-04
Шүүх засаглал улс төрөөс хараат байна

56
06-04
Жорж Флойдын аминд хүрсэн цагдаа нарт ял төлөвлөжээ

57
06-04
Архангай, Булган, Дархан-Уул, Дорнод, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Төв, Хөвсгөл, Хэнтий аймаг ой, хээрийн түймрийн өндөр эрсдэлтэй

58
06-04
УИХ-ын сонгуульд МАН-аас Баянгол дүүрэгт нэр дэвшигчид иргэд, сонгогчидтойгоо уулзлаа

59
06-04
Арай л гоё сонгууль, аймаар худлаа make up...

60
06-03
Нэр дэвшигч Б.Баярмагнай: Жинхэнэ эх орончид л зовох цагт ард олныхоо талд зогсож чадна

61
06-03
Эрдэмтэд дэлхийн зургаа дахь ‘их мөхөл’ ойртож байгааг анхаарууллаа

62
06-03
Энэ сонгууль нийгмийг өөрчлөх үү?

63
06-03
Австри улс Нацистуудын удирдагчийн төрсөн байшинг цагдаагийн байр болгох зураг төслөө танилцууллаа

64
06-03
Д.Өнөрболор 12 орон сууцтай, долоон тэрбумын хадгаламжтай

65
06-03
МҮЭХ, Монголын барилгачдын холбоо зэрэг 15 ТББ-тай МАН хүчээ нэгтгэхээр боллоо

66
06-03
Байраа зарж сонгуулийн мөнгөө босгосон Б.Гүнбилэг таван орон сууцтай гэж мэдүүлжээ

67
06-03
С.Баярцогтын жилийн орлого нь 1.2 тэрбум төгрөг бол хадгаламжиндаа 8.8 сая төгрөгтэй

68
06-03
Blackpink хамтлагийн Лиза 1 тэрбум вон алджээ

69
06-03
АНУ-д эмээгийнхээ амь насыг хэрцгийгээр хөнөөсөн хэрэг гарчээ

70
06-03
“Супер баатар”, марафонч, улаан утаа асаагчтай сонгуулийн эхний өдөр

71
06-03
У.Хүрэлсүх: 60, 80 жил яригдсан төсөл хөтөлбөрүүдийг хөдөлгөж чадсан тул ард түмэн биднийг дэмжиж байна

72
06-03
Эхэлсэн ажлуудаа дуусгахад МАН-д ард түмний дэмжлэг хэрэгтэй байгаа тул хүчээ нэгтгэхийг уриаллаа

73
06-03
Африк тивийн орнууд АНУ-аас арьс өнгөөр ялгаварлах үзэлтэй тэмцэхийг шаардав

74
06-03
Төмрийн хүдрийн үнэ 102 ам.доллар болж өсжээ

75
06-03
Н.Номтойбаярыг суллахыг шаардаж хорих ангийн гадна жагсчээ

76
06-03
Содон нэр дэвшигчид

77
06-03
Э.Болорчулуун: Лизинггүй Архангай аймаг болгоно

78
06-03
Сонгууль-2020: Н.Ган-Од П.Анужинг амлаж авчээ

79
06-03
Америкийн цагдаа нар Оросын сэтгүүлч рүү олонтаа бууджээ

80
06-03
Эхнэрээсээ салахын тулд наж могойнд хатгуулж, амийг нь хөнөөжээ

81
06-03
Ц.Анандбазар машингүй, байргүй, оффиссгүй гэж мэдүүлжээ

82
06-03
Сая төгрөгийн цалинтай гишүүний суудалд суухын төлөө тэрбумыг зардаг нь юуных вэ?

83
06-03
Баянгол дүүрэгт МАН-аас нэр дэвшигчид өглөөг сонгогчидтойгоо эхлүүллээ

84
06-03
Гоёор харвал Н.Номтойбаяр дутуу хариулж, Монголын шүүх буруу ойлгожээ

85
06-03
МАН-аас Баянгол дүүрэгт нэр дэвшигчид сонгуулийн сурталчилгааны нээлтээ онлайнаар хийлээ

86
06-03
Н.Номтойбаяр шоронгоос ИЛ ЗАХИДАЛ бичжээ

87
06-03
Хэрсүү л байгаарай даа, сонгогчид минь

88
06-03
Ерөнхий сайдыг “томилох”, “сонголттой” сонгууль эхэллээ

89
06-02
Роскосмос, NASA хоёр харилцан нэг нэгнийхээ хөлөгт нөөц суудал ашиглах талаар хэлэлцэж байгааг мэдээлжээ

90
06-02
АНУ-д нэг сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээний хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлнэ

91
06-02
Хятадын ГХЯ: АНУ-ын БНХАУ-ын эрх ашигт харшлах үг, үйлдэлд хатуу арга хэмжээ авах болно

92
06-02
Б.Нямтайшир: Шоронгоос сонгуульд өрсөлдөх анхны тохиолдол ардчилсан нийгэмд гарлаа

93
06-02
УИХ-ын сонгуулийн 23-р тойрогт нэр дэвшигч Б.БАЯРМАГНАЙ СЕХ-ноос нэр дэвшигчийнхээ үнэмлэхийг гардаж авч байна

94
06-02
Хятадын үндэсний урлагийн их театрыг олон нийтэд нээлттэй боллоо

95
06-02
Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн хүрээнд “авъяаслаг хүүхдүүд” уралдаан зохион байгуулагдлаа

96
06-02
“Ремдесивир” эм нааштай үр дүн үзүүллээ

97
06-02
“Багануур” хк-ийг 2019 оны топ-100 аж ахуйн нэгжээр өргөмжиллөө

98
06-02
Б.Баярмагнай: Бие даагчид эрх нь хязгаарлагдмал, юу ч хийж чаддаггүй, ганцаарддаг гэдэг худлаа

99
06-02
Наран дээр сүүлийн гурван жил болоогүй хүчтэй дэлбэрэлт болжээ

100
06-02
Архангайчуудын “ Шинэ сонголт” нь бие даан нэр дэвшигч Энэбишийн Болорчулуун