BOLOD.MN - Мэдээллийн нэгдсэн сан


» Үндсэн сайт / Desktop хувилбар /
Сүүлийн үеийн 100 мэдээ

Эрүүгийн хуульд оруулсан хөөн хэлэлцэх хугацааг хэрхэн ойлгох вэ?

Хууль зүйн ухааны доктор (Ph.D), профессор Ц.Цэлмэгтэй “Эрүүгийн хууль тогтоомжийн шинэчлэл, Сонгуулийн 


тухай хууль"-ийн талаар товч ярилцлаа.
 
 
-2020 оны нэгдүгээр сард УИХ-аас Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, хөөн хэлэлцэх хугацааг өөрчилсөн. Энэ талаар хоёулаа ярилцлагаа эхлүүлье.
 
-УИХ-аас 2020.01.10-нд Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, гэмт хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацаа болон тулгамдаж байсан хэд хэдэн асуудлыг шийдвэрлэлээ. Хөөн хэлэлцэх хугацаа гэдэг бол гэмт хэргийг илрүүлж чадалгүй тодорхой хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх тухай заалт юм. Эрүүгийн хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагааг хөөн хэлэлцэх хугацаанд оруулж тоолох нь ял завших бололцоог нээснээр 350 гаруй хэрэг хэрэгсэхгүй болсон нь цаашид олон этгээд ял завших нөхцөл үүссэн тул эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татсанаар хөөн хэлэлцэх хугацаа тоолохыг зогсоох болсон. Түүнчлэн хуулийн этгээдийн үйлдсэн гэмт хэрэгт хөөн хэлэлцэх хугацааг хэрхэн тоолохыг заагаагүй орхисон байсныг залруулж “...тухайн зүйл, хэсэгт заасан гэмт хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацаатай адил байдлаар хөөн хэлэлцэх хугацааг тоолно” гэж, татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэрэгт таван жилийн хөөн хэлэлцэх хугацаа байна гэх мэтчилэн хэд хэдэн өөрчлөлт оруулсан.
 
-Гэхдээ нэг зүйл тодруулъя. Авлигын гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан гээд прокурор, шүүхийн шийдвэрээр хэрэгсэхгүй болгосон байхад сэргээж шалгах нь Олон улсын гэрээ, конвенц зөрчихгүй юу?
 
-Авилгын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн 29 дүгээр зүйлд “...Оролцогч улс бүр энэхүү конвенцийн дагуу тогтоосон аливаа гэмт хэрэгт хөөн хэлэлцэх хугацааг уртаар тогтоож, сэжигтэн этгээд шүүн таслах ажиллагаанаас зайлсхийсэн бол хөөн хэлэлцэх хугацааг түдгэлзүүлэхээр дотоодын хууль тогтоомждоо заана” гэсэн байдаг. 2020.01.10-нд баталсан Эрүүгийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулиар өмнө нь прокурорын тогтоол, шүүхийн шийдвэрээр хэрэгсэхгүй болгосон авлигын гэмт хэргийг сэргээн шалгана, мөрдөн байцаалтын болон шүүхийн шатанд шалгагдаж байгаа нийт гэмт хэрэгг хөөн хэлэлцэх хугацаа тоолохгүй бөгөөд эрх зүйн байдлыг дордуулсан заалтыг буцаан хэрэглэхгүй байх тухай заалт хамаарахгүй гэжээ.
 
 
 
Эрүүгийн хуулийг буцаан хэрэглэх харилцааг зохицуулсан 1.9 дүгээр зүйлд “...гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийн эрх зүйн байдлыгдээрдүүлсэн хуулийг буцаан хэрэглэнэ, харин гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийн эрх зүйн байдлыг дордуулсан хуулийг буцаан хэрэглэхгүй” гэжээ.
 
 
 
“Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийн эрх зүйн байдал” гэдэгт анхаарал хандуулах ёстой бөгөөд зөвхөн шүүхээс хүнийг гэмт хэрэг үйлдсэн, гэм буруутай этгээд гэж үздэг, шүүхээр хэрэг нь шийдэгдээгүй, прокурорын шатанд хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан үндэслэлээр хэрэг нь хэрэгсэхгүй болсон этгээдийг “гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд” гэх нь эргэлзээтэй учир хэргийг нь шүүхэд шилжүүлж гэм буруутай эсэхийг тогтоох нь шударга ёсны зарчимд нийцнэ. Шүүх хэргийг хянан шийдвэрлэх үедээ гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутай болохыг нь тогтоож, хахуульд авсан хөрөнгө, мөнгийг нь хураах шийтгэх тогтоол гаргана, харин ялаас чөлөөлөх боломжтой. Энэ маргаантай асуудлаар Үндсэн хуулийн цэц маргаан үүсгэн шалгаж байгааг дашрамд дурдъя.
 
-Эрүүгийн хэргийг мөрдөж байна гээд хүнийг насан туршид нь мөрдөн шалгах бололцоо нээгдэж байгаа хэрэг биш биз? Ийм болгоомжлол байгааг бас үгүйсгэхгүй. Энэ тухайд...
 
-Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш эрүүгийн хариуцлагад татах хүртэл хэдий чинээ богино хугацаа байх тусам ялын үр нөлөө төдий чинээ ашигтай байдаг. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухайн хуулийн 31.13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг "... Гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш Эрүүгийн хуулийн 1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан тухайн хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацааг 2 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хугацаа өнгөрсөн бол мөрдөн байцаалтын хугацааг сунгаж болохгүй" хэмээн өөрчлөн найруулсан. Яллагдагчаар татсанаар хөөн хэлэлцэх хугацаа тоолохыг зогсоох нь хүнийг насан туршид нь мөрдөн шалгах бололцоог нээж болзошгүй талаарх таны эмзэглэлийг “мөрдөн байцаалтын нийт хугацаа нь тухайн хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацааг хоёр дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хугацаа өнгөрвөл цааш мөрдөхгүй” байхаар хязгаарлаж өгсөн. Авлига авсан хэрэгт хөөн хэлэлцэх хугацаа таван жил гэхэд мөрдөн шалгах хугацаа нь 10 жилээс хэтрэхгүй гэсэн үг.
 
-Сонгуулийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлд “...Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүхээр тогтоогдсон бол нэр дэвшихийг хориглоно” гэсэн заалтын тухайд хууль буцаан хэрэглэгдэх үү?
 
-2015 онд батлагдаж, одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид “Албан тушаалын гэмт хэрэг” гэсэн бүлэг байхгүй бөгөөд албан тушаалын гэмт хэргүүдийг хамааруулдаг 22 дугаар бүлэг нь “Авлигын гэмт хэрэг” гэсэн гарчигтай болсон. “Монгол Улсын Их хурлын Сонгуулийн тухай хууль” нь 2019.12.20- нд батлагдсан бөгөөд уг хуулиар хүчин төгөлдөр үйлчилж буй Эрүүгийн хуульд байхгүй албан тушаалын гэмт хэрэг гэсэн нэр томьёог хэрэглэсэн нь хууль тогтоох үйл ажиллагааны алдаа гэж судлаачид хувьдаа үзэж байна. Ер нь ямар нэгэн хүнийг гэмт хэрэг, хэрэг зөрчилд гаргасан үйлдэлтэй нь холбогдуулан иргэний ямар нэгэн эрхийг хязгаарлах онолын үндэслэл байдаггүй. Криминологийн шинжлэх ухаанд нийгэмд үйлчилж байсан гэмт хэргийн нөхцөл шалтгаан, үр дагаврыг судалдаг шинжлэх ухаан юм. Түүнээс эрт урьд цагт эмгэн өвгөн хоёр аж төрөн амьдарч байжээ гэдэг үлгэр шиг 10-20 жилийн өмнө гэмт хэрэгт холбогдож байсан гэдгээр хүний сонгох эрхийг хязгаарлах ойлголтыг жирийн иргэн ойлгоно. Монгол Улсын Үндсэн хууль батлагдсан өдрөөсөө үйлчилдэг шиг Сонгуулийн тухай хууль батлагдсан өдрөөс эхлэн үйлчилж эхэлнэ. Зарим үед хууль тогтоогчоос хууль буцаан хэрэглэх хууль гарсан тохиолдолд иргэн, байгууллагын эрх зүйн байдлыг дордуулахгүйгээр хэрэглэх зохицуулалт байдаг. Харин нэгэнт албан тушаалын гэмт хэргийн тухай ярьж байгаа учраас тайлбар хийхэд эрхзүйн байдлыгдордуулсан хуулийг буцаан хэрэглэх нь буруу. Түүнчлэн 2015 оны Эрүүгийн хуулиар “ялтай байдал” хэмээх ойлголтыг халсан ба гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд нь шүүхээс оногдуулсан ялыг эдэлж дууссанаар эрхийн аливаа хязгаарлалт дуусах ёстой гэсэн зарчим үйлчилж байгаа билээ. УИХ-с 2020.01.20-нд Шүүхийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж “...Улсын дээд шүүх нь Үндсэн хуулиас бусад хуулийн зүйл заалтыг тайлбарлана” гэсний дагуу хууль хоорондын зөрчилдөөнтэй энэ асуудлаар Улсын дээд шүүхэд хандаж, тайлбар гаргуулах хэрэгтэй.
 
-Энэ талаар Олон улсын гэрээ, конвенцод ямар заалтууд байдаг бол?
 
-Хүний эрхийн Түгээмэл тунхаглалын 8 дугаар зүйлд “...Үндсэн хууль болон бусад хуулиар олгогдсон үндсэн эрх нь зөрчигдвөл хүн бүр эрх мэдэл бүхий үндэсний шүүхээр эрхээ бүрэн сэргээн тогтоолгох эрхтэй” 21 дүгээр зүйлд “...хүн бүр улсаа удирдахад шууд чөлөөтэй сонгосон төлөөлөгчдөөрөө уламжлан оролцох эрхтэй, 2-д хүн бүр улсдаа төрийн алба хаших эрхтэй, ард түмний хүсэл зориг бол засгийн эрх мэдлийн үндэс байх ёстой, 3-д “...энэхүү хүсэл зориг нь сонгуулийн бүх нийтийн тэгш эрхийн үндсэн дээр саналыг нууцаар хураах буюу саналаа чөлөөтэй гаргах явдлыг хангахуйц өөр адил чанартай хэлбэрийг ашиглах замаар явуулж байвал зохих тогтмол, хуурамч бус сонгуулиар илрэлээ олно” гэж тунхагласан байдаг. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай Олон улсын лактын 25 дугаар зүйлд “...Иргэн бүр төрийн хэргийг явуулахад шууд болон чөлөөтэй сонгосон төлөөлөгчдөөрөө уламжлан оролцох, Б заалтаар "...сонгуулийн бүх нийтийн тэгш эрхийн үндсэн дээр саналыг нууцаар хурааж, сонгогчид жиинхэнэ хүсэл зоригоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжийг бпталгаажуулсан, жинхэнэ ёсоор тогтмол явагддаг сонгуульд сонгох буюу сонгогдох”, С заалтаар “тэгш эрхийн ерөнхий нөхцөлтэйгээр улсдаа төрийн алба хаших” эрхтэй гэж заажээ. Монгол Улсад шүүх бүрэн хараат бусаар гажиллаж чадахгүй байгаа өнөөгийн нөхцөлд эрх баригчид өрсөлдөгч нараа авлигын гэмт хэрэгт холбогдуулан, шүүхээр ял шийтгүүлэх боломжтой.
 
 
 
Өрсөлдөгч нараа шүүхээр ял шийтгүүлсэний дараа Сонгуулийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийг ард түмэнд харуулж улмаар хүний Үндсэн хуульд заасан сонгох, сонгогдох эрхийг насан туршид нь хязгаарлах заалтыг Сонгуулийн тухай хуульд оруулснаар Монгол Улсад ардчилал сонгодог утгаараа тогтохоо больж, авторитар дэглэм үүсэх нөхцөл бүрэлдсэн байна гэж судлаачийн зүгээс харж байна.
 
 
Дэлхийн түүхэнд шүүхээр ял шийтгэгдэж байсан /Нельсон Мандела г.м./ олон лидерүүд шорон гоос гарч ирсний дараа сонгуульд оролцон засгийн эрхийг авч, ард түмнийхээ төлөө ажиллаж байсан олон жишээ байдгийг бид мартаж болохгүй. Нэмж хэлэхэд, төрийн жинхэнэ албан хаагчид ял шийтгэгдэж байгаагүй зэрэг шалгуур тавьж болно, харин улс төрийн албан тушаалд авилга, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдсэн гэх шалгуур тавих нь Олон улсын жишигт ч нийцэхгүй.
 
-Улс төрийн намууд 2020 оны Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөө танилцуулж, аудитад өглөө. Цалин өсгөх, орон сууц олгох зэрэг бэлэн мөнгөний амлалтууд байна. Энэ хэр бодитой вэ?
 
-2019.12.20-нд баталсан УИХ-ын Сонгуулийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт тусгахыг хориглох зүйлсийг зааснаас дурдвал: мөнгө, эд хөрөнгө, эд хөрөнгөтэй холбоотой эрх олгох, иргэдэд аливаа хишиг, хувь, тэдгээртэй адилтгах бусад зүйл хүртээх, зээлийн болон бусад өр төлбөрийг хүчингүйд тооцох, хөрвүүлэх, иргэдэд үнэ төлбөргүй, эсхүл хямдралтай үнээр үйлчилгээ үзүүлэх, ажлын байранд зуучлах, ажилд оруулах, улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгийг иргэдэд тараан олгох, шууд зарцуулах амлалт өгөхийг хориглодог. Зах зээлийн эдийн засаг бүхий нийгэмд амьдарч байгаагаа мартаад төр бүгдийг шийддэг мэтээр мөрийн хөтөлбөрөө боловсруулсан нь харамсалтай. Хувийн хэвшилд ажиллагсдын цалинг төрөөс шууд нэмэгдүүлэх эрх, боломж байхгүй. Тэгээд ч сая Үндэсний аудитын газраас МАН, АН, МАХН зэрэг 12 намын мөрийн хөтөлбөрийг дээрх хуулийн зүйл, заалтыг зөрчсөн гэж үзэж буцаасан байна лээ.
 
 
Сэтгүүлч, докторант
М.Эрдэнэчимэг

Эрүүгийн хуульд оруулсан хөөн хэлэлцэх хугацааг хэрхэн ойлгох вэ?
Бусад мэдээ ▼

1
05-28
Австралийн VOICE шоунд шүүгчдийг алмайруулсан монгол залуу

2
05-28
Далай Лам цахим сүлжээгээр дамжуулан Жанрайсиг бурханы авшиг хүртээнэ

3
05-28
Л.Пүрэвбаатар 1.5 тэрбумаар хувьдаа хаус авсан ч өршөөлд хамрагджээ

4
05-28
БЗД-ийн 16 дугаар хороо Нийслэлийн шилдгээр шалгарлаа

5
05-28
Гэвш лам Дэнгела буяны их үйлээ түгээсээр байна

6
05-28
Зургаан байршилд хурд хэмжиж байна

7
05-28
Б.Баярмагнай: Хэрвээ зэвсэгт хүчинд золиос гэж байх ёстой юм бол тэр нь би байг

8
05-28
Хаалгаа түгжсэн Монгол

9
05-28
УБТЗ-ын ХХН-ийн дарга асан Л.Пүрэвбаатарыг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлжээ

10
05-28
Хунтайж Харригийн байшингийнх нь дээгүүр дронууд нисдэг

11
05-28
Коронавирусээр халдварласан тохиолдол 161 болов

12
05-28
ЗТХЯ-ыг самарсан Ж.Бат-Эрдэнийн гэр бүлийн орлого жилийн дотор 100 саяас 900 сая болтлоо өсчээ

13
05-28
ЦЕГ: Тогтоол усны гүнийг хэмжиж байна

14
05-28
19 тэрбумын хөрөнгөтэй И.Нарантуяа хатагтайн шунал барагдах болоогүй юу?

15
05-28
АН хүүхдүүдийн үхлээр улс төр хийж байна

16
05-28
Ц.Сандуйгийн НЭР ДЭВШИХ эрхийг хязгаарлах уу?!

17
05-28
АНУ-д цар тахлын улмаас нас барсан хүний тоо 100 мянгыг давлаа

18
05-28
​Ц.Мөнхбаатар: Дөрвөн хүүхэд эндсэн асуудал дээр бүх шатанд хариуцлага тооцно

19
05-28
​Б.Баатархүү: 11-15 насны дөрвөн хүүхдийн хоёр нь нэг айлын хүүхдүүд байсан

20
05-28
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн захирал С.Эрдэнэтуулыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөв

21
05-28
​'Хан талст' компанийн хариуцлагагүй ажиллагаанаас болж дөрвөн хүүхэд алтан амиа алдлаа гэв

22
05-28
​Д.Нямхүү: Нэмж 13 хүнээс коронавирус илэрлээ

23
05-28
Н.Номтойбаяр гишүүн байхдаа Дорнод аймагт ямар бүтээн байгуулалт хийсэн бэ?

24
05-28
​Хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйтэй ёс зүйгүй харьцсан шүүгчийн шүүх эрхийг бүх насаар нь түдгэлзүүллээ

25
05-28
Генерал Б.Баярмагнай: Улс төрчид Сьерра леонд очоосой, баялгийн балгаас нь суралцаасай

26
05-28
Зээлийн хүүг бууруулах нь гарц мөн үү?

27
05-28
​‘Онон’ Монголдоо эсэн мэнд буцаж ирсэн цорын ганц эгэл хөхөө болжээ

28
05-28
Гаршсан ЖДҮ-чин нэр дэвшиж болох уу

29
05-28
Төгсөрсөн луйварчин О.Магнайгийн маскыг хуулжээ

30
05-28
Тахалтай орнууд хөл хориогоо сулруулаад байх, манайх чангалаад байх аль нь зөв бэ

31
05-27
УИХ-ЫН ГИШҮҮН Н.НОМТОЙБАЯРЫН САНААЧИЛГААР УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2012-2019 ОНД ХИЙГДСЭН БОЛОН 2020 ОНД ХИЙХ АЖЛУУД

32
05-27
Хүүхдийн баярт зориулсан ХӨӨРХӨН ХЯМДРАЛ 50% зарлалаа

33
05-27
ОЛОНТОЙ ХҮН

34
05-27
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ хэмнэлтийн бодлого хэрэгжүүлсний үр дүнд уурхайчдын цалин, ахмадуудынхаа тэтгэмжийг нэмэгдүүлжээ

35
05-27
Нийслэлийн ИТХ-ын дарга Р.Дагва барилгын материалын үндэсний үйлдвэрлэгч “Жоби” үйлдвэртэй танилцлаа

36
05-27
The New York Times: Турк улс Ливид гол тоглогч болж хувирсан нь

37
05-27
Ц.Мөнхбаяр, П.Шинжээравдан нарын иргэд Н.Энхбаярыг СЕХ бүртгээгүйг эсэргүүцэж, үймээн үүсгэв

38
05-27
Сонгуулийн солиорол ба тэрбумтан болгох амлалт

39
05-27
Д.Нямхүү: Долоон хүнээс коронавирус илэрч, нийт батлагдсан тохиолдол 148 боллоо

40
05-27
Нэр дэвшигч гэх БИРДҮҮД гарч ирээд хүслээ хэл гэвэл битгий гэнэн байгаарай

41
05-27
В.Путин: Орос хүнсээр өөрийгөө хангаж чадна

42
05-27
Т.Билэгжаргалд 2.8 жилийн хорих ял оноолоо

43
05-27
Ч.Улааны амласан ба улайсан тайлбар

44
05-27
НМХГ:"Сансар" худалдааны төвийн бэлгэнд боосон "Haribo" чихэр шошгын мэдээллийн зөрчилтэй байсан

45
05-27
БНСУ-д амны хаалтгүй иргэдийг нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчуулахгүй

46
05-27
Алтны ханш 1700.60 ам.долларт буюу сүүлийн найман жилд хамгийн өндөр үнэ хүрлээ

47
05-27
Сонгууль явуулах журмаа хэзээ танилцуулах вэ?

48
05-27
Усаа хэмнэх ухаан нь амьдралыг тэтгэх үнэт зүйл юм

49
05-27
Цар тахлын төв дэлхийн бөмбөрцгийн баруун хагаст шилжиж буйг ДЭМБ анхааруулжээ

50
05-27
АНУ-ын хотуудад хөл хорионы улмаас хоол хүнсгүй болсон хархнууд бие биеэ барьж идэж байгааг мэдээлжээ

51
05-27
Мөнгөөр нь биш, мөрийн хөтөлбөрөөр нь сонгоё

52
05-27
Парламентын сонгуулиар хэнийг Ерөнхий сайд болгохоо давхар шийднэ

53
05-26
Нийслэлийн 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт орууллаа

54
05-26
Энэ сарын 30-нд нутгийн зүүн хагаст бороо, уулаараа нойтон цас орж, эрс сэрүүснэ

55
05-26
Нийслэлийн ИТХ дахь Ардчилсан намын бүлгийн ахлагчаар М.Тулгатыг сонголоо

56
05-26
Хятадын Засгийн газар ажлын тайлангаа танилцуулжээ

57
05-26
Амжилтын түүх: Кино түрээслэгчээс "Нетфликс"-ийн гүйцэтгэх захирал болсон Рид Хастингс

58
05-26
Наадамлаад өвдөх үү, наадахаас татгалзах уу

59
05-26
Эверест оргилоос харагдах үзэмж

60
05-26
Цэнхэр дэлгэцийн наадам гэж юу байдаг юм бэ?

61
05-26
ОХУ-ын ерөнхийлөгч Владимир Путин Кремльд эргэн иржээ

62
05-26
Монгол Улсаас ОХУ-д 1 сая ам.долларын махны тусламж үзүүлэх гэрчилгээг гардуулав

63
05-26
Гэрээний хүрээнд хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг АНУ-д уриалжээ

64
05-26
ОХУ-д “Ми-8” цэргийн нисдэг осолджээ

65
05-26
Энэ сонгууль миний бодлоор…

66
05-26
Францад трансжендер эмэгтэй анх удаа хотын даргаар сонгогджээ

67
05-26
Салхитын мөнгөний ордын хэргээр шүүгдсэн Ш.Мөнгөншагай нарт 2-5 жилийн ял оноолоо

68
05-26
Д.Цогтбаатар сайд гадаад дахь иргэдийг ОЛИГАРХИ хэмээн доромжлов

69
05-26
Хариуцлага алдсан таван хүний асуудлыг 30 хүнийг халсан болгож дэвэргэжээ

70
05-26
МАН-ын нэр дэвшигчдээс ЖДҮ-гийн зээл авсан нь баримтаар нотлогдсон ганц хүн Х.Нямбаатар

71
05-26
Нийслэлийн 2,000 цэгт хүний нүүр царайг таних боломжтой камер суурилуулахаар болжээ

72
05-26
ОХУ-аас 171 иргэн эх орондоо ирлээ

73
05-26
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Үндсэн хууль зөрчив үү?

74
05-26
Маш ноцтой: “Дуншиж” буй шашны хууль гадаадын захиалгатай гэв үү?!

75
05-26
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Үндсэн хууль зөрчив үү?

76
05-26
Хитлерийн хайртай араатан Москвагийн амьтны хүрээлэнд 84 насандаа амьсгал хураажээ

77
05-26
Татан авах хүмүүсээ тал, гэр хоёртоо байрлуулъя

78
05-26
Ч.Улаан сайд аа, уучлаарай чинь хэрэггүй, дахиж Монголын төрд битгий ойрт

79
05-26
Үндсэн хуулийн өөрчлөлт: Цэцийг ч гэсэн сэгсрээд үзье

80
05-25
Туул, Сэлбэ, Дунд голын эргийн дагуу эрүүл мэнд, соёл, амралтын орчныг бүрдүүлнэ

81
05-25
БНХАУ яагаад энэ онд эдийн засгийн өсөлтийн тодорхой зорилт дэвшүүлээгүй вэ?

82
05-25
Хөл хориог зургаадугаар сарын 30-ныг дуустал сунгалаа

83
05-25
БНАСАУ шинэ шумбагч онгоц зэвсэглэлдээ хүлээн авахаар бэлдэж байна

84
05-25
Хонконгийн залуус дахин эсэргүүцлийн жагсаал хийлээ

85
05-25
Эдийн засгийг “ХҮРЭЛСҮХ” хэмжүүрээр шинжихүй

86
05-25
Ноос хогонд, ноолуур банкны өрөнд

87
05-25
Цахим спортын “Tiger” баг Азийн топ багуудын тэмцээнд түрүүллээ

88
05-25
Тува улсын тэргүүн коронавирусээр халдварлажээ

89
05-25
The Diplomat: Монголын УИХ-ын сонгуульд сонирхолтой олон хүн нэр дэвшсэн ч тогтолцоо нь тэдний эсрэг байна

90
05-25
​АНУ-д олныг хамарсан үдэшлэгийн үеэр буудалцаан болж хоёр хүн алагдаж, таван хүн шархаджээ

91
05-25
Сисси гүйж Роми Шнайдерын амьдарлын түүхээс

92
05-25
Томуугийн өвчлөл өмнөх долоо хоногоос 5.1 хувиар өсжээ

93
05-25
Энэ кино бүхлээрээ сэтгэлзүйн драм

94
05-25
Суурь өөрчлөлт хийхгүйгээр гацаа арилахгүй

95
05-25
Коронавирусний эсрэг БНХАУ-ын тэмцлийн талаарх зургаан баримт

96
05-25
Далай ламын хойд дүрийг тодруулах асуудал ээдрээтэй болжээ

97
05-25
Дорнод аймагт ослын улмаас найман сартай хүүхэд амиа алджээ

98
05-25
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд 460 машины автозогсоол барина

99
05-25
Ван И: АНУ БНХАУ-ыг өөрчлөх бодлоосоо салах хэрэгтэй

100
05-25
М.Нандин-Эрдэнэ өрсөлдөгчөө 38 секундэд яллаа