BOLOD.MN - Мэдээллийн нэгдсэн сан


» Үндсэн сайт / Desktop хувилбар /
Сүүлийн үеийн 100 мэдээ

Иргэдийн мэдээлэл хайх, олж авах эрх хангагдахгүй байна

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020.11.11-ний өдрийн "Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай" 178 дугаар тогтоол, 2020.11.15-ны өдрийн


 

"Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай" 181 дүгээр тогтоолын дагуу Монгол Улсад 2020.11.12-ны өдрийн 06:00 цагаас 2020.12.01-ний өдрийн 06:00 цаг хүртэл гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн бөгөөд хатуу хөл хорио тогтоосон.
Энэ хугацаанд бүх төрлийн харилцаа Гамшгаас хамгаалах тухай хууль болон Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн дагуу зохицуулагдаж байна.
Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга, хурандаа Ж.Амгалан 2020.11.25-ны өдөр бүх нийтэд өгсөн мэдээлэлдээ "Хорио цээр тогтоосноос хойш цагдаагийн байгууллага бүх өргөдөл гомдол, худал мэдээллийг шалгаж буй. Одоогийн байдлаар нийтдээ 740 гаруй гомдол, мэдээллийг шалгаад байна. Үүнээс 39 иргэнийг 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлуулах арга хэмжээ авсан бол 590 гаруй хүн, хуулийн этгээдийг 290 сая гаруй төгрөгөөр торгох арга хэмжээг авсан" гэсэн юм. /мэдээллийн эх сурвалж: https://ikon.mn/n/21t9/
Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлд Гамшгаас хамгаалах тухай хууль зөрчих тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагыг тусгасан. Энэ зүйлийн 1-т зааснаар гамшиг, аюулт үзэгдэл, халдварт өвчин, осол, аюулын үед энэ талаар олон нийтийг төөрөгдүүлэх, худал мэдээ, мэдээлэл түгээсэн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол хүнийг 500,000 төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 5 сая төгрөгөөр торгоно. Мөн зүйлийн 2-т зааснаар гамшиг, аюулт үзэгдэл, халдварт өвчин, осол, аюулын үед эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт, тэдгээрийн дэглэм зөрчсөн, эсхүл саад учруулсан нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол хүнийг 500,000 төгрөгөөр торгох, эсхүл 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулах, хуулийн этгээдийг 5 сая төгрөгөөр торгоно.
Үүнээс гадна, Цагдаагийн ерөнхий газар, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны дарга нарын 2020.08.27-ны өдөр хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Цар тахлын талаар олон нийтийг төөрөгдүүлэх, илт худал мэдээлэл цахим орчинд тархахаас сэргийлэх зорилгоор цахим орчинд зохицуулалт хийх журам”-ын дагуу цагдаагийн албан хаагч дангаараа олон нийтийг төөрөгдүүлэх, илт худал мэдээлэл гэдгийг тодорхойлох бөгөөд түүний үнэн, зөв тодорхойлсон эсэхийг хянах механизм байхгүй, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны зүгээс цагдаагийн албан хаагчийн дүгнэлтийн дагуу нийтийг төөрөгдүүлэх, илт худал мэдээ, мэдээллийг устгах эсвэл хандалтыг хязгаарлах; нийтийг төөрөгдүүлэх, илт худал мэдээ, мэдээлэл тарааж байгаа цахим хаяг, цахим хуудасны хандалтыг хязгаарлах үүрэгтэй байна.
Гэвч хууль тогтоомжид "олон нийтийг төөрөгдүүлэх мэдээ, мэдээлэл", "худал мэдээ, мэдээлэл" гэдгийг тодорхойлоогүй төдийгүй эдгээр ойлголтыг цагдаагийн албан хаагч өөрөө бие даан, хувийн туршлагадаа тулгуурлан тодорхойлох нөхцөлтэй байна.
Нөгөө талаар хөл хорионы үеэр албан ёсны, бүрэн мэдээлэл өгөх үйл явц хангалтгүй бөгөөд энэ нь иргэдийн мэдээлэл хайх, олж авах эрх хангагдахгүй байна.
Тухайлбал,
-Нийслэлийн онцгой комиссын дарга буюу Нийслэлийн засаг даргын 2020.11.20-ны өдрийн захирамжаар иргэдийн зорчих хөдөлгөөнийг бүртгэж, хянахаар болсон талаар дүүрэг, хорооны мэдээлэлд дурдсан боловч, Нийслэлийн засаг даргын захирамжийн мэдээлэл 2020.11.18-ны өдрөөс хойш шинэчлэгдээгүй байна. /Нийслэлийн засаг даргын захирамжийн мэдээллийн сан: http://ulaanbaatar.mn/Home/Rulelist?categID=15/ Энэ журмын зохицуулалт нь засгийн газрын үйл ажиллагааг шүүмжилсэн, үзэл бодлоо илэрхийлсэн иргэдийг мөрдөн мөшгих, хавчих хяхах байдлаар хэрэглэх эрсдэлтэй байна.
-Нийслэлийн засаг даргын цахим хуудаст 2020.11.22-ны өдөр гарсан мэдээлэлд "Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын автомашинд зөвшөөрөл олгох журам"-ын талаар дурдсан байх бөгөөд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын автомашинуудад Улаанбаатар хот доторх замын хөдөлгөөнд оролцох QR код бүхий зөвшөөрөл олгох бөгөөд QR код бүхий зөвшөөрөл авах автомашины тоог тогтоохдоо телевиз-10 хүртэлх автомашин, өдөр тутмын сонин 1-3 хүртэлх автомашин, мэдээллийн сайт 1-3 хүртэлх автомашин, ФМ, радио 1-3 хүртэлх автомашин байхаар тусгажээ. Гэвч энэ журмыг аль байгууллага, хэзээний ямар шийдвэрээр баталсан болох, ямар хууль тогтоомжийг үндэслэсэн болох талаарх мэдээлэл байхгүй. Үүнээс гадна, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн төрөл, хэлбэрээр ялгавартайгаар зөвшөөрөл олгосон үндэслэлийн талаар дурдаагүй байна. /мэдээллийн эх сурвалж: http://ulaanbaatar.mn/Home/newsdetail?dataID=52033/
Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлийн талаар НҮБ-ын Хүний эрхийн хорооны 102-р чуулганаар баталсан тайлбарын 44-т "Сэтгүүл зүй бол мэргэжлийн, бүтэн цагаар ажиллаж буй сурвалжлагч, шинжээч, мөн блогчид, хэвлэл болон интернет, өөр бусад хэрэгслээр өөрөө хэвлэн нийтлэл эрхлэгчдийг хамарсан өргөн хүрээтэй, олон тооны тоглогчдын дунд хуваагддаг үйл ажиллагаа бөгөөд улсын бүртгэлийн ерөнхий тогтолцоо, сэтгүүлчдийг лицензжүүлэх нь Пактын 19 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт үл нийцнэ. Хязгаарлагдмал итгэмжлэх үнэмлэх олгох нь тодорхой газар, үйл явдалд нэвтрэх давуу эрх олгож байгаагаар зөвшөөрөгдөнө. Ийм зохион байгуулалт нь 19-р зүйл, Пактын бусад зүйл заалтад нийцсэн, үл ялгаварлах зарчим, бодит шалгуурт үндэслэгдэх бөгөөд сэтгүүл зүй бол өргөн хүрээтэй, олон тооны тоглогчдын дунд хуваагддаг үйл ажиллагаа болохыг анхааралдаа авах ёстой" гэж, 45-д "... сэтгүүлч, хүний эрхийн зөрчлийг мөрдөгчдөд тухайн Гишүүн улс дотроо (зөрчилд нэрвэгдсэн газар нутаг, байгалийн гамшиг гарсан, хүний эрхийг гутаан доромжилсон гэх мэт газар ) хөдлөн явах эрхийг хязгаарлах нь Пактын 19 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт ерөнхийдөө үл нийцнэ. Гишүүн орнууд нууц эх сурвалжаа хамгаалах сэтгүүл зүйн хязгаарлагдмал давуу эрх олгодог, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний эрхийн бүрэлдэхүүнийг хүлээн зөвшөөрч, хүндэтгэвэл зохино" гэснийг дээрх журмын зохицуулалт хангахгүй байна.
НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд комиссарын газраас 2020.05.13-ны өдөр гаргасан “Ковид-19 удирдамж”-д зааснаар КОВИД-19-тэй холбоотойгоор онцгой байдлын үеийн эрх хэмжээгээ гагцхүү нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор хэрэгжүүлэхээс бус хүний эрхийн хамгаалагчид эсвэл сэтгүүлчдийн ажил, үйл хэргийг няцаах, хүчингүй болгох эсвэл тэднийг чимээгүй болгоход ашиглах ёсгүй юм.
Иймд Монгол Улсын Засгийн газар, эрх бүхий байгууллагууд бүх хүнд хүртээмжтэй хэлбэрээр, бүрэн, хоёрдмол утгагүйгүйгээр мэдээллийг тухай бүр өгч байх үүргээ хэрэгжүүлэх, ингэж мэдээлэл өгөөгүй нөхцөлд иргэдийг "худал мэдээлэл тараасан" гэж шийтгэхгүй байхыг уриалж байна.
ГЛОБ ИНТЕРНЭШНЛ ТӨВ
2020.11.26

 

Иргэдийн мэдээлэл хайх, олж авах эрх хангагдахгүй байна
Бусад мэдээ ▼

1
01-28
ОУОХ-ны Ерөнхийлөгчийн сонгууль онлайнаар явагдана

2
01-28
Ерөнхийлөгч ээлжит бус чуулган зарлахаа мэдэгдэв

3
01-28
Ц.Мөнхцэцэг: Засгийн газар солигдсон ч Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, МАН-ын амлалт өөрчлөгдөхгүй

4
01-28
Халдварын голомт хумигдсан тул хоёрдугаар сарын 1-нээс нээгдэхээр болжээ

5
01-28
Д.Амарбаясгалан: Би сайд болохгүй, намдаа ажиллана

6
01-28
ЭМЯ: Коронавирусийн 25 тохиолдол нэмэгдэж, улсын хэмжээнд халдварын 1692 тохиолдол боллоо

7
01-28
Байгальд ээлтэй М.Оюунчимэг гишүүнд байгалиа даатгая Л.Оюун-Эрдэнэ сайд аа!

8
01-28
ХӨСҮТ-ийн захирлаар Д.Наранзул томилогджээ

9
01-28
Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо "Тэлмүүн таур" хотхоноос халдвар илэрчээ

10
01-28
АОК: Говь-Алтай аймагт сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй

11
01-28
"Х апартмент" хотхоны үйлчлэгчээс халдвар илэрч, СӨХ-ийн 4 ажилтны түргэвчилсэн оношлуур эерэг гарчээ

12
01-28
Төрийн тахилгат ууланд олгосон лицензүүд-7

13
01-28
Х.Баттулга, У.Хүрэлсүх нар нударга зөрүүлсэн үү?

14
01-28
Ч.Хүрэлбаатар: БНХАУ үнэгүй вакцин нийлүүлэхээ мэдэгдсэн

15
01-27
С.Эрдэнэ: Бүхнийг хаяад дараагийнхаа сонгууль руугаа явлаа гэж байгаа бол хариуцлага тооцох эрх нь сонгогчдын л гарт байгаа

16
01-27
Улаанбаатараас Увсад очсон хоёр иргэний түргэвчилсэн шинжилгээ эерэг гарчээ

17
01-27
Монгол Улсын 32 дахь Ерөнхий сайдаар Л.Оюун-Эрдэнэ томилогдлоо

18
01-27
С.Ганбаатар гишүүний амь насаа эрсдэлд оруулж байгаа асуудлыг нэн яаралтай шийдэх ёстой гэж үзэж байна. Миний дүү үүнийг хурдан шийдээрэй

19
01-27
Африкт л байдаг хуурамч шатахууныг Монголд хуулиар дархалжээ

20
01-27
ДЭМБ: “COVID-19”-ийн вакцины хоёр талын гэрээ “COVAX”-ийг эрсдэлд оруулж байна

21
01-27
Ч.Хүрэлбаатар: Энэтхэгээс вакцин оруулж ирэх бэлтгэлээ хийж байна

22
01-27
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга Л.Оюун-Эрдэнийг Ерөнхий сайдаар томилох саналаа УИХ-д хүргүүлжээ

23
01-27
Сүүлийн үед хүүхдүүдийн дэлгэцийн хэрэглээ ихсэж байна

24
01-27
МҮОНРТ-ийн Ерөнхий захирлын ажлын байрны нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

25
01-27
Б.Мөнхбаатар: Оюу толгойн хөрөнгө оруулагч талд Монгол улсын засгийн газар үндэслэлтэй, баримттай шаардлага тавьж буй

26
01-27
Хилчид хүний амь аварлаа

27
01-27
Эв нэгдлийг илэрхийлэгч Ерөнхийлөгч нийгэмд хямрал үүсгэлээ

28
01-27
ЭМЯ: Наркологийн төв эмнэлэгээс 2, Сүхбаатар дүүргийн 2,5-р хорооны тандалтаар 2 хүний шинжилгээнээс ковид-19 халдвар илэрлээ

29
01-27
Энэтхэг, Хятадын цэргүүд хил орчимд мөргөлджээ

30
01-27
Амстердамын үймээн үүсгэгчид машин, гүүр дэлбэлжээ

31
01-27
УИХ-ын гишүүн С.Ганбаатарыг албадан эмчилгээнд хамруулах шийдвэр гаргажээ

32
01-27
В.Путин, Жо Байден нар утсаар ярьжээ

33
01-27
Хүүхдийнхээ аюулгүй байдалд тоомжиргүй хандахаа хэзээ болих вэ, эцэг эхчүүд ээ

34
01-27
Улаанбаатараас Ховд аймагт очсон 2 хүний ПСР шинжилгээ эерэг гарч, халдвартай нь батлагджээ

35
01-27
Монголын нийгэм сүйрлийн зүг

36
01-27
У.Хүрэлсүхийн тэргүүлсэн Засгийн газар өнгөрсөн хугацаанд юу хийв?

37
01-27
Хятад улс гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хамгийн их татсан орон болжээ

38
01-26
Э.Одбаяр: Жагсаалыг улс төржүүлж турхирсан Женко Х.Баттулгын бүлэглэлийг хууль хяналтыг байгууллагаас шалгахыг шаардаж байна

39
01-26
Э.Одбаяр: Улсын эдийн засгийг 10 гаруй жил гацааж буй Ерөнхийлөгч Х.Баттулгад хууль үйлчлэхгүй байна

40
01-26
БОАЖ-ын сайдаар М.Оюунчимэгийг томилж, эхлүүлсэн ажлыг нь дуусгая

41
01-26
Олон Улсын сэтгүүлчдийн холбооны гишүүнчлэлээ баталгаажууллаа

42
01-26
Сүхбаатарын талбай дээр байсан хоёр иргэний шинжилгээний хариу СӨРӨГ гарсан

43
01-26
Нийслэлийн 4000 өрхөд хүнсний багц хүргүүллээ

44
01-26
Түмэн асуудалтай тулах Л.Оюун-Эрдэнэ

45
01-26
Үсчингээр үйлчлүүлсэн нэг гэр бүлийн гурван хүн халдвар авчээ

46
01-26
ЭМЯ: Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хорооны нийтийн байрнаас 7 хүнээс халдвар илэрлээ

47
01-26
Оросын залуу үеийнхний шаардлага “Путин зайл”

48
01-26
Хий дамжуулах хоолойн ТЭЗҮ-ийг боловсруулах компанийг Монголд бүртгэв

49
01-26
Дональд Трампт импичмент зарлах тухай тогтоолыг Сенатын танхимд өргөн барив

50
01-26
“Aриг” банкийг дээрэмдэж буй операц

51
01-26
Хурандаа маань фронтоо хаяад хар тавхайгаа гялалзуулан зугтаав

52
01-26
Цар тахал ба хариуцлага-2

53
01-26
Сүхбаатар дүүргийн дараах хороодод энэ сарын 28-ныг хүртэл хөл хорио тогтоолоо

54
01-26
Зуны олимп болох уу?

55
01-26
Энэтхэг, Хятадын цэргүүд хил орчимд мөргөлджээ

56
01-26
МАХН: С.Ганбаатарын амь эрссэн тэмцлийг дэмжихийг уриалж байна

57
01-25
ФОТО: Талбай дээр байгаа иргэдийг тусгаарлалтад, шинжилгээ авч байна

58
01-25
Талбай дээр байгаа иргэдийг тусгаарлан, шинжилгээ авч байна

59
01-25
С.Ганбаатар: Хуурай өлсгөлөн зарлах уу, өөрийгөө шатаах уу гэдгээ эхнэртэйгээ ярьж байж шийднэ

60
01-25
Д.Тогтохсүрэн: Ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг хүлээн авах боломжгүй

61
01-25
АН Л.Оюун-Эрдэнийг Ерөнхий сайдаар томилохыг дэмжихгүй

62
01-25
Биеэ засаад гэрээ зас, гэрээ засаад төрөө зас Ерөнхийлөгч өө!

63
01-25
ФОТО: УИХ-ын гишүүн С.Ганбаатар өлсгөлөн зарлаж байна

64
01-25
Ази номхон далайн худалдааны хэлэлцээрт элсчээ

65
01-25
Хар тамхины наймааны "хаан" гэгддэг Цэ Чи Лоп баривчлагджээ

66
01-25
Албан ёсны "муу дүн"

67
01-25
Халуун сэдэв: Оросын жагсаалын УЧИГ ТАЙЛАГДАВ уу?

68
01-25
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга шүүхийн тухай хуульд хэсэгчилсэн хориг тавилаа

69
01-25
АНУ-д халдвар авсан хүний тоо нэмэгдсэнийг тангараг өргөх ёслолтой холбоотой гэж үзэж байна

70
01-25
ЭМЯ: Тусгаарлалтад байсан иргэдийн давтан шинжилгээ болон БЗД-ийн 4,5,8-р хороо, ЭМЯ-ны нэг ажилтнаас халдвар илэрлээ

71
01-25
ЖДҮ эрхлэгчид ажлын байраа хадгалж чадахгүйд хүрчээ

72
01-25
ХҮН таны замаар ийм жудаггүй явбал мал болоход амархан харагдаж байна

73
01-25
Эсэргүүцлийн жагсаалд Путиний дэмжигчдээс хамаагүй цөөн хүн оролцдог гэв

74
01-25
Энэтхэг улсаас ирэх COVID-19-ийн эсрэг вакцинд итгэж болох уу?

75
01-25
Б.Бат-Эрдэнэ:НӨАТ сугалааг болиулах саналыг хүргүүлнэ

76
01-25
У.Хүрэлсүх хаалга савж, Х.Баттулга хормойдсоор хоцорсны ард юу байв?!

77
01-25
Өнөөдөр 15.00 цагт Ерөнхий сайдыг томилох асуудлыг хэлэлцэнэ

78
01-25
Чуулганаар Монгол Улсын Ерөнхий сайдыг томилох асуудлыг хэлэлцэнэ

79
01-25
Мексикийн Ерөнхийлөгч коронавирусний халдвар авчээ

80
01-24
О.Гэрэлт-Од: Залуучуудаа алт болгоё

81
01-24
Ж.Сандагсүрэн: Иргэд QR кодоо байнга уншуулвал нийслэлд хатуу чанга хөл хорио тогтоох шаардлага үүсэхгүй

82
01-24
АРХИВ: Д.Сумъяабазар "ЭМЯ өөрсдийнхөө амрыг хараад хатуу хөл хорио тогтоох гээд байх юм"

83
01-24
ХӨСҮТ: Халдварын тархалт их, халдварт өртөх эрсдэл өндөр боллоо

84
01-24
А.Отгонбаатар: Жагсаалыг Х.Баттулга засгаа самрах тоглоом болгож завааруулсан

85
01-24
Ясүхиро Ямашита: Олимпийн наадмаа амжилттай зохион байгуулж, дэлхий дахинаа хүч чадлаа илтгэн харуулна

86
01-23
Хотын даргын орлогч Ж.Сандагсүрэн худалдааны төвүүдэд хяналт тавин ажиллаж байна

87
01-23
Нийслэлийн Засаг дарга Д.Сумъяабазар А/25 тоот захирамж

88
01-23
Нийт 16 сул орон тоонд төрийн албаны тусгай шалгалт зарлалаа

89
01-23
“Дэм дэмэндээ 2” аяны хүрээнд 200 өрхөд хүнсний багцын тусламж хүргүүллээ

90
01-23
Хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлийг батлав

91
01-23
BOLOD ДОЛОО ХОНОГИЙН ТОЙМ: Хүний эрхийн төлөөх иргэдийн тэмцэлд Засгийн газар буууж өгсөн дуулиант ДОЛОО ХОНОГ

92
01-22
НОК: Маргаашнаас үсчин, бүх төрлийн барааны худалдаа, үйлчилгээг нээнэ

93
01-22
Л.Оюун-Эрдэнийг нэр дэвшүүлэх албан бичгийг Ерөнхийлөгчид гардуулав

94
01-22
Шинэ үеийн “попчин” ХҮНам одоо больё оо!

95
01-22
Яруу найрагч Д.Галсансүхийн өмгөөлөгч ирээгүй тул шүүх хурлыг хойшлуулжээ

96
01-22
Ерөнхийлөгч Авлигын эсрэг хуулийн өөрчлөлтөд хэсэгчилсэн хориг тавилаа

97
01-22
Цагаан ордны веб сайт олон хүйсийн сонголттой болжээ

98
01-22
Улсын хилээр хориотой эд зүйл нэвтрүүлэхийг завджээ

99
01-22
Ганданд жил бүр 12 тэрбум төгрөг төсөвлөх нь гарцаагүй тулгамдсан асуудал мөн үү?

100
01-22
"Баянмонгол" хорооллын нэг иргэнээс халдвар илэрлээ