2020 онд АНУ-д оруулсан гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 49% -иар буурч байхад Хятадад оруулсан хөрөнгө оруулалт 4% -иар өссөн тухай мэдээлжээ. Үүний үр дүнд Хятад улс анх удаа гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хамгийн их хүлээн татсан орон болсон байна.